สัมภาษณ์พิเศษ บาทหลวง วิษณุ ผู้ประสานงานต้อนรับ “พระสันตะปาปาฟรังซิส”

ติดตามการเสด็จเยือนไทยครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เหตุผลการเสด็จเยือนไทย รวมถึงความสำคัญของตำแหน่งพระสันตะปาปา และการเลือกพระสันตะปาปามีหลักเกณฑ์อย่างไรได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้

ประวัติสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ที่ 266 (Pope Francis 2013-ปัจจุบัน)

ข้อมูลควรรู้

35 ปี นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนไทย
พระสันตะปาปาฟรังซิส

35 ปี นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา เสด็จเยือนไทย

การเสด็จเยือนไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 35 ปี ส่วนในครั้งแรก พระสันตะปาปาที่เสด็จเยือนไทย คือ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา พบรรยากาศ และความรู้สึกของผู้ที่...

“ท่าแร่” ชุมชนผู้นับถือคริสต์ใหญ่ที่สุดในไทย
พระสันตะปาปาฟรังซิส

“ท่าแร่” ชุมชนผู้นับถือคริสต์ใหญ่ที่สุดในไทย

ชุมชนท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประชากรร้อยละ 99 ของทั้ง 8 หมู่บ้านนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก