“ทิม - ต่าย” ปรองดอง ส่งลูกเข้าโรงเรียนวันแรกพร้อมหน้า