“มิน พีชญา” มอบเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์