“เปาวลี - เอิร์ธ” ควงคู่เข้าโบสถ์ แต่งงานพิธีคริสต์