"จุนเค" 2PM ซ้อมเต้นหนักกระดูไหปลาร้าได้รับบาดเจ็บ