มจพ.เน้นผลิตบัณฑิตวิศวะซ่อมบำรุงอากาศยาน ขานรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์4.0


เผยแพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เน้นการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐ ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผลงานทางวิชาการที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้ ก่อให้เกิดประโยชน์จริงแก่เศรษฐกิจและสังคม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์