มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบหน้ากากผ้าจำนวน 13,000 ชิ้น แด่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ นำโดย คุณนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วย คุณศรีภพ สารสาส กรรมการ และรศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบหน้ากาก ผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 13,000 ชิ้น แด่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้พิการที่ขาดแคลนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

TOP ประชาสัมพันธ์