ม.หอการค้าไทย สร้างครูพันธุ์ใหม่คืน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมมอบทุนการศึกษา

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดตั้งคณะการศึกษาปฐมวัย (School of Early Childhood Education) เพื่อเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การสอนตามแนวหลักสูตรไฮสโคป (High Scope) ผ่านการปฏิบัติจริงในโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถานศึกษาในเครือข่ายโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์)

TOP ประชาสัมพันธ์