กฟน. แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันหยุดต่อเนื่อง แนะนำประชาชนป้องกันอัคคีภัย