ISQua ต่ออายุการรับรอง สรพ. ยก HA สู่มาตรฐานสากล

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สรพ. ได้รับการต่ออายุด้านองค์กร จาก ISQua เพิ่มความเชื่อมั่นจากนานาชาติเรื่องกระบวนการและมาตรฐาน HA โรงพยาบาลในประเทศไทย ว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์