บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดการประกวด "ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3"