การบินไทย จัดแถลงข่าวการยกระดับบริการพิเศษของสายการบินไทย