ชัยภูมิ แม่น้ำชีแห้ง ขอความร่วมมืองดการสูบน้ำเข้านาปรัง