"ชวน หลีกภัย" ขอบคุณทุกคะแนนเสียงย้ำจุดยืนพรรคยึดมั่นการเมืองสุจริต