อ.จุฬาฯ เผยสูตรคำนวณ ส.ส. ไทยลอกเยอรมนีเพียงส่วนเดียว ทำให้เกิดปัญหา