กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ซิฟิลิส” พบมีแนวโนมสูงขึ้น