"พรเพชร" นั่งตำแหน่งประธานวุฒิสภา ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว