“สภาฯ” เชิญ “ธนาธร” ออกจากที่ประชุม หลังจากปฏิญาณตน