ทบ.แจงเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์กลับที่ตั้งหน่วย หลังฝึกเสร็จที่สุโขทัย