ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์-น้ำหนักลด เสี่ยง “วัณโรคปอด”