ร.10 เสด็จฯขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปถวายผ้าพระกฐิน 24 ต.ค.62