ขอความร่วมมือรถบรรทุก เลี่ยงขนสินค้าช่วงเข้าพรรษา-ห้ามจอดไหล่ทางหวั่นอุบัติเหตุ