ภัยแล้ง !! สทนช. ประสานหน่วยงาน ช่วย 5 จังหวัดอีสานใต้