ปณ.4 แห่งปทุมธานีซื้อพัสดุชนิดเดียวกัน ราคาต่างกัน