"กระดูกสันหลังคดงอ" พบมากช่วงวัยรุ่นและผู้หญิงจะรุนแรงกว่าผู้ชาย