“ไทย” ได้รับอนุมัติซื้อรถหุ้มเกราะ “สไตรเกอร์” จากสหรัฐฯ มูลค่า 5,400 ล้านบาท