อภ. ส่งยา-เวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด