ฝ่ายค้าน ชี้ไม่ควรประชุมลับ ซัก “ประยุทธ์” ปมถวายสัตย์ฯ


ฝ่ายค้านเห็นการประชุมอภิปรายทั่วไปนายกรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติ ไม่ควรประชุมลับ เพราะฝ่ายค้านรู้ดีว่าควรพูดอะไร พร้อมอ้างว่าเว้นแต่รัฐบาลจะสร้างเหตุขึ้น เพื่อให้เป็นการประชุมลับเท่านั้น ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรย้ำประชุมได้วันเดียวเท่านั้นคือ 18 กันยายน

TOP ประเด็นร้อน