“มนัญญา” รับมีฝ่ายต้านไม่เลิกใช้ 3 สารเคมี การเกษตร