ห้างค้าปลีกตอบรับ "ชิม ช้อป ใช้" หวังกระตุ้นกำลังซื้อปลายปี