ชิมช้อปใช้ "ล้านคนแรก ผ่านเกณฑ์ 8 แสนคน" เหตุลงจังหวัดตรงกับทะเบียนบ้าน