7 ปัญหา “ชิม ช้อป ใช้” ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงขั้นร้านค้าขอยกเลิกร่วมโครงการ