ราชบัณฑิตยสถาน แนะให้ใช้คำว่า โรฮีนจา และ เมียนมา ให้ถูกต้อง