FETCO มอง "ชิมช้อปใช้" ปัจจัยหนุนตลาดทุน


สภาธุรกิจตลาดทุนไทย มองมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ถือเป็นทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกต้องแล้ว แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

TOP ประเด็นร้อน