สทนช.สั่งเร่งศึกษาแผนจัดการน้ำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ