โปรดเกล้าฯ ให้ปลด ไล่ออก ถอดยศ 5 นายทหารชั้นสัญญาบัตร