ปาล์มน้ำมันกระบี่ปรับตัวสูงขึ้น สืบจากผลผลิตน้อยลง