7 สายการบิน เดินหน้าเจรจาขอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน