ป่าไม้-สปก. เตรียมลงพื้นที่รังวัดฟาร์มไก่ "ปารีณา"