โคอาลา “Lewis” จากไปแล้ว! หมอจำใจการุณยฆาต ไม่ให้ทรมาน