ตรวจสอบเครื่องเล่นพบระบบล็อกไม่สมบูรณ์-คนดูแลประมาท