รูปขบวนเรือ ตามแบบโบราณราชประเพณี ขบวนพหุยาตราทางชลมารค