"วันเข้าพรรษา" บุญประเพณี ความเชื่อ บทสวดถวายเทียนพรรษา คำถวายผ้าอาบน้ำฝน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
2 สิงหาคม วันเข้าพรรษา ประวัติแต่ครั้งพุทธกาล บุญประเพณีบทสวดถวายเทียนพรรษา คำถวายผ้าอาบน้ำฝน ความเชื่ออานิสงค์แห่งบุญ

วันเข้าพรรษา ปี 2566 ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม

“เข้าพรรษา” คือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน จุดประสงค์เพื่อไม่ให้ ออกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย

ช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลา ที่เหล่าฆราวาส พุทธศาสนิกชน ถือโอกาสเป็นช่วงของการถือศีลเคร่งครัด

คอนเทนต์แนะนำ
“วันเข้าพรรษา” วันจำพรรษาของพระสงฆ์ เช็กหลักธรรม-กิจกรรมพุทธศาสนิกชนทำได้
อาสาฬหบูชา 2566 บทสวดเวียนเทียน สวดบทไหนเสริมมงคลให้กับตัวเอง
130 แคปชันวันพระ สายบุญ เข้าวัด วันออกพรรษา2566 ทั้งทีต้องบอกโซเชียล

ตามประเพณีปฏิบัติสืบกันมาในวันเข้าพรรษา ชาวพุทธจะถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และมีประเพณีแห่เทียนพรรษาด้วย

สมัยก่อน พระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ทำถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบูชา ใช้จุดให้แสงสว่างตลอดเวลา 3 เดือน ให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ อ่านหนังสือ ศึกษาธรรมะ ทุกวันนี้ประเพณีหล่อเทียนยังคงมีอยู่ แทบทุกวัดจัดให้ชาวพุทธร่วมทำบุญหล่อเทียน ประเพณีถวายเทียนพรรษา มีมาแต่โบราณ เมื่อหล่อเทียนพรรษาเสร็จแล้วจะมีการนำเทียนแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนถวายพระ

พุทธศาสนิกชนมักเลือกซื้อหาเทียนพรรษาที่แกะลวดลายสวยงามไปถวาย ขนาดใหญ่ เล็ก ตามกำลังและภาวะเศรษฐกิจ ระยะหลังปรับเปลี่ยนจากถวายเทียนเป็นถวายหลอดไฟแทน

จุดประสงค์คือถวายแสงสว่าง เป็นบุญกุศลเช่นกัน มีความเชื่อว่าให้ถวายเป็นคู่

เมื่อนำเทียนไปถวายพระสงฆ์ ทำจิตให้บริสุทธิ์ อธิษฐานสิ่งดีงาม

พร้อมอาราธนา กล่าวฯ

บทสวดถวายเทียนพรรษา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า 3 จบ)

ยัคเฆ ภันเต  สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต  เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง

เตมาสัง  พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ  อิมัสสะหมิง อะโปสะถาคาเร  

นิยยาเทมะ  สาธุ โน ภันเต  อะยัง เตมาสัง  พุทธัสสะ  ปูชะนัตถายะ  

ปะทีปะยุคัสสะ  ทานัสสะ   อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ  

มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์โปรดรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวาร ไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

หรืออีกบท เป็นบทสวดแบบสั้น 

คำกล่าวถวายเทียนพรรษา

อิมานิ มะยัง ภันเต  วัสสิกะปะทีปานิ  สะปะริวารานิ 

เตมาสัง  พุทธัสสะ  ปูชะนัตถายะ  อิมัสสะหมิง อาวาเส 

นียาเทมะ สาธุโน ภันเต  อะยัง เตมาสัง วัสสิกะปะทีปานัง 

ทานัสสะ  อานิสังโส อัมหากัญเจวะ ฑีฆะรัตตัง  

หิตายะ  สุขายะ  นิพพานายะ จะ ฯ

คำแปล ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้ในอาวาสแห่งนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษา ขออานิสงส์ แห่งการถวายเทียนพรรษาตลอดพรรษานี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ

 

บทสวด หรือคำถวายผ้าอาบน้ำฝน

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ

สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษา ให้อานิสงค์ 8 ประการ

1.ทำให้เกิดปัญญา ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2.ทำให้ชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
3.ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาร้ายกลับกลายเป็นดี
4.ย่อมเจริญไปด้วยมิตรและบริวาร
5.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
6.เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7.เมื่อลาลับโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติและสวรรค์
8.หากสั่งสมบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่นิพพาน

ที่มาพร้อมบท"ถวายเทียนพรรษา" วันเข้าพรรษา สร้างอานิสงส์ 8 อย่างให้ชีวิต

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ