ICAO ติดธงแดงไทย ฐานะพบข้อบกพร่องด้านการบินปลอดภัย


องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ประกาศติดธงแดงประเทศไทย ฐานะพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการบิน

TOP ประเด็นร้อน