อังกฤษเผยพระฉายาลักษณ์ "เจ้าชายจอร์จ" เนื่องในโอกาสพระชันษาครบ 2 ปี