สถานการณ์หมอกควันภาคใต้วิกฤต ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน