ผลกระทบหมอกควันในอินโดนีเซีย หลายจังหวัดภาคใต้ยังวิกฤต(คลิป)