ระวัง!ถูกนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์การค้า ​อนุดิษฐ์ชี้ใส่อาชีพ-รายได้ในบัตรประชาชนข้อเสียอื้อ