เปิดศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนเข้าเมือง รับอาเซียน