เตรียมแก้รธน.ชั่วคราว นิยามเสียงผ่านประชามติ ร่างรธน.ให้ชัดขึ้น